Font

Visjonen er vår identitet, og også et mål om hvem vi ønsker å være i samfunnet. Selskapsverdiene er vår rettesnor og skal støtte oss i retning av målet. Vårt samfunnsoppdrag beskriver rollen og betydningen vi har i samfunnet.

Våre verdier

Åpen Vi er imøtekommende og lyttende. Vi spiller på lag, deler kunnskap på tvers og unner hverandre suksess.

Skikkelig Vi er ærlige og ansvarlige i vår forretningsdrift. Vi holder det vi lover, og er grundige og profesjonelle i vårt arbeid.

Djerv Vi skal være modige, handlekraftige og tørre å prøve. Vi skal alltid jakte forbedring.

Fornybar energi er en forutsetning for bedre klima og miljø, og effektiv infrastruktur er kritisk for et velfungerende samfunn. Vår visjon er derfor drivkraft for nye muligheter. Vi skal skape verdi for alle våre interessenter gjennom å tilby nye, smarte og bærekraftige løsninger.

Vår visjon

En drivkraft for nye muligheter

Visjon og verdier

Natural landscape, Land lot, Atmospheric phenomenon, Sky, Atmosphere, Plant, Tree, Cloud, Building, Font

Fornybar energi er en forutsetning for bedre klima og miljø, og effektiv infrastruktur er kritisk for et velfungerende samfunn. Vår visjon er derfor drivkraft for nye muligheter. Vi skal skape verdi for alle våre interessenter gjennom å tilby nye, smarte og bærekraftige løsninger.

Visjon og verdier

Våre verdier

Åpen Vi er imøtekommende og lyttende. Vi spiller på lag, deler kunnskap på tvers og unner hverandre suksess.

Skikkelig Vi er ærlige og ansvarlige i vår forretningsdrift. Vi holder det vi lover, og er grundige og profesjonelle i vårt arbeid.

Djerv Vi skal være modige, handlekraftige og tørre å prøve. Vi skal alltid jakte forbedring.

Vår visjon

En drivkraft for nye muligheter

Visjonen er vår identitet, og også et mål om hvem vi ønsker å være i samfunnet. Selskapsverdiene er vår rettesnor og skal støtte oss i retning av målet. Vårt samfunnsoppdrag beskriver rollen og betydningen vi har i samfunnet.

Eidsiva spiller en stadig viktigere rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Elvia forsterker og utvider strømnettet. Bredbånd kobler nye kunder til fibernettet og Bioenergi knytter flere kunder til fjernvarmenettet. Vi løftet fram bærekraft som en sentral del av konsernets strategi i 2020 og har i 2021 iverksatt mange tiltak for å nå målene innenfor bærekraftplanens fire fokusområder.


Å integrere mål og tiltak rettet mot klima og miljø, mennesker og samfunn i konsernets drift er ikke nytt i Eidsiva sammenheng. Den økte oppmerksomheten dette arbeidet nå har fått oppleves både utfordrende og stimulerende. Utfordrende fordi behovet for kompetanseutvikling i organisasjonen allerede er stort, samtidig som relevante fagområder er i rask utvikling. Stimulerende fordi det med økt kunnskap følger interesse for å lære mer, og en opplevelse av at vi kan gjøre en enda større forskjell for å påskynde omstillingen til et bærekraftig samfunn.


Vårt bærekraftarbeid er basert på FNs definisjon av bærekraft, det vil si en utvikling som ivaretar mennesker og samfunn, klima og miljø og det økonomiske perspektivet på en og samme tid.


Av det arbeidet som er lagt ned i 2021 for å nå konsernets bærekraftmål vil jeg trekke fram kompetanseutvikling blant våre medarbeidere med økt bevissthet om hva bærekraft handler om og hvorfor det er viktig som resultat. Vi har tatt i bruk et nytt spillbasert opplæringsverktøy med skreddersydd innhold rettet mot bærekraft i Eidsiva.


Vi har gjennomført en omfattende kartlegging av materialbruk i konsernets verdikjeder med sikte på å redusere bruk av klima- og miljøbelastende materialer og materialer det er eller vil bli knapphet på. Dette arbeidet gir oss viktig kunnskap for å være en ansvarlig leverandørutfordrer og pådriver for samarbeid.


Media har hjulpet oss med økt bevissthet gjennom dekning av FNs generalsekretær sin «kode rød for menneskeskapt global oppvarming», klimatoppmøtet i Glasgow og formidling av naturkatastrofer som kan tilskrives menneskeskapt klimapåvirkning.


Eidsivas viktigste ressurser for å bidra til omstillingen til et bærekraftig samfunn er uten tvil våre medarbeidere. Derfor er medarbeidere som endringsagenter ett av våre fire fokusområder. Vi kan være stolte over den jobben vi gjør, men også ydmyke over den rollen vi forventes å spille i det grønne skiftet framover.


Øistein Andresen
Konsernsjef

Høy innsats
for lavutslipp

Fakta om Eidsiva 2021

Driftsinntekter

Konsernets samlede driftsinntekter ble
8,3 milliarder kroner.

Totalkapital og egenkapital

Konsernets bokførte totalkapital per 31. desember 2021 var 47 milliarder kroner. Bokført egenkapital var 24 milliarder kroner, og utgjorde 51 prosent av bokført totalkapital.  

0

milliarder kroner

Totalkapital

0

milliarder kroner

Egenkapital

Drifts- og årsresultat

Driftsresultatet for 2021 ble 919 millioner kroner og årsresultatet ble 632 millioner kroner.

Utbytte

Betalt utbytte til eierne ble 1 026 millioner kroner.

500

millioner kroner

Årsresultat

500

millioner kroner

Driftsresultat

1 165

millioner kroner

Utbytte

1 026

Antall medarbeidere

Ved utgangen av 2021 var det 1 165 ansatte i Eidsiva.

Markedet

Material property, Purple, Violet, Font

Bredbånd

76 000

+8 000 kunder

Font

Bioenergi

474 GWh

Produsert fjernvarme

Plant, Rectangle

Elvia

949 000

+16 000 kunder

Investeringer
2,53 milliarder kroner

Eierskap i andre virksomheter

Eidsiva har følgende industrielle deleierskap:

 • 42,8 % av Hafslund Eco Vannkraft  
 • 35 % av Hafslund Ny Energi  
 • 33 % av Rakkestad Energi
 • 33,33 % i Svalun

Gjennom datterselskapet Eidsiva Vekst eier Eidsiva 68 prosent i Elsikkerhet Norge AS.

milliarder kroner

Investeringer

2,53

Nøkkelresultater

Fokusområder

Styring og ansvar

 • 30 % kvinneandel i styret
 • 60 % av styremedlemmene er aksjonærvalgte, og av disse er halvparten kvinner
 • Vårt hovedmål innen bærekraft:

Ansvarlig leverandørutfordrer:
Eidsiva gjør sine leverandører mer bærekraftige.

Nøkkeltall 2021

Font

Nøkkeltall 2021

Nøkkelresultater

Fokusområder

Styring og ansvar

 • 30 % kvinneandel i styret
 • 60 % av styremedlemmene er aksjonærvalgte, og av disse er halvparten kvinner
 • Vårt hovedmål innen bærekraft:

Ansvarlig leverandørutfordrer:
Eidsiva gjør sine leverandører mer bærekraftige.

Nøkkeltall 2021

Font

Nøkkeltall 2021

Klar grønn tale
Eidsiva skal være en virksomhet nordmenn forbinder med klimaløsninger og elektrifisering.

Nøkkelresultater

Klima og miljø

 • Totale utslipp (tCO₂e): 84 830
 • tCO₂e /MNOK – 2021: 10
 • Fjernvarme produsert: 474 GWh

Fokusområder

Klar grønn tale
Eidsiva skal være en virksomhet nordmenn forbinder med klimaløsninger og elektrifisering.

Nøkkelresultater

Klima og miljø

 • Totale utslipp (tCO₂e): 84 830
 • tCO₂e /MNOK – 2021: 10
 • Fjernvarme produsert: 474 GWh

Fokusområder

Medarbeidere som endringsagenter
Eidsiva skal være det beste stedet å jobbe for å bidra til det grønne skiftet.

Nøkkelresultater

Mennesker og samfunn

 • Ansatte i Eidsiva: 1 165
 • Andel kvinner: 21 %
 • Personskadefrekvens (H2): 5,6

Fokusområder

Medarbeidere som endringsagenter
Eidsiva skal være det beste stedet å jobbe for å  bidra til det grønne skiftet.

Nøkkelresultater

Mennesker og samfunn

 • Ansatte i Eidsiva: 1 165
 • Andel kvinner: 21 %
 • Personskadefrekvens (H2): 5,6

Fokusområder

Pådriver for samarbeid
Eidsiva er den «alle» vil samarbeide med.

Nøkkelresultater

Samarbeid og verdiskapning

 • Kommuner med full fiberdekning: 1
 • Forskning og utvikling: 48 millioner kroner

Fokusområder

Pådriver for samarbeid
Eidsiva er den «alle» vil samarbeide med.

Nøkkelresultater

Samarbeid og verdiskapning

 • Kommuner med full fiberdekning: 1
 • Forskning og utvikling: 48 millioner kroner

Fokusområder

Viktige
hendelser 2021

Suit trousers, Clothing, Smile, Face, Head, Photograph, Property, Coat, Organ

Organisasjon

Det ble gjort lederendringer i virksomhetene. Trond Skjellerud gikk fra Bredbånd til Elvia, Ola Børke fra Bioenergi til Bredbånd, og Marit Storvik ble ny direktør for Bioenergi. Anne Mette Askvig tiltrådte som ny direktør for organisasjonsutvikling og konserntjenester i juni, mens Petter Myrvold overtok rollen som økonomi- og finansdirektør ved starten av året.

Eidsiva lanserte ny felles logo for morselskapet, Bredbånd og Bioenergi i august.

Det er inngått langsiktig leieavtale med Utstillingsplassen Eiendom av nytt hovedkontor i Hamar.


Finansielt

Scope Ratings GMBH offentliggjorde 23. mars 2021 kredittrating av Eidsiva, med score BBB+, som ble opprettholdt i februar 2022.

Det ble i mai trukket opp nye grønne obligasjonslån på til sammen 1 200 millioner kroner med løpetider 7 og 10 år.

Den Nordiske Investeringsbanken utbetalte et nytt lån på til sammen 1 000 millioner kroner med løpetid 10 år for finansiering av nettanlegg og fiber i Innlandet.

Konsernet innfridde et obligasjonslån på 600 millioner kroner og nedbetalte førtidig et banklån med 1 100 millioner kroner.

Det er etablert en ny langsiktig syndikert og bærekraftavhengig trekkfasilitet på 2 500 millioner kroner.


Prosjekter

En rekke av Elvias større prosjekter som har gått over flere år er satt i drift, deriblant 132 kV-forbindelsen mellom Kråkerøy i Fredrikstad kommune og ut til Hvaler.

Utbygging av en ny varmesentral i Kongsvinger, med en investeringsramme på cirka 100 millioner kroner, ble ferdigstilt i begynnelsen av 2021.


Strukturutvikling

Eidsiva Bioenergi ervervet i juli Mistberget Biovarme AS på Råholt i Eidsvoll og fikk med det sitt første fjernvarmeanlegg utenfor Innlandet.


Covid 19

I Eidsiva har antall smittede og ansatte i karantene vært svært begrenset. Beredskap, sikkerhet for ansatte og omverdenen og kontroll med økonomien har vært prioritert. Konsernet har jevnlig gjennomført risikoanalyser på viktige funksjoner og hatt god kontroll på situasjonen.

Bak f.v. Nils Kristian Myhre (direktør for kommunikasjon og samfunn i Eidsiva Energi AS), Anne Mette Askvig (direktør OU og konserntjenester i Eidsiva Energi AS), Øistein Andresen (konsernsjef i Eidsiva Energi AS), Petter Myrvold (økonomi- og finansdirektør i Eidsiva Energi AS), Bente Høgberg Eng (konsernsekretær i Eidsiva Energi AS). Foran f.v. Ola Børke (direktør i Eidsiva Bredbånd AS), Marit Storvik (direktør i Eidsiva Bioenergi AS) og Trond Skjellerud (direktør i Elvia AS)

Eidsiva prioriterer fem strategiske satsinger fram mot 2026. Dette er satsinger som støtter elektrifisering og grønn omstilling.

De fem satsingene er:

Reposisjonere Eidsiva som et ledende og bærekraftig infrastrukturkonsern

Elvia: Ta tilbake og videreutvikle posisjonen som Norges mest effektive nettselskap

Eidsiva Bioenergi: Lønnsom vekst til 500 GWh og nye muligheter

Eidsiva Bredbånd: Lønnsom vekst til over 110 000 fiberkunder og nye muligheter

Utvikle verdier gjennom innovasjon og ved å etablere og utvikle en portefølje med vekstmuligheter

People in nature, Facial expression, Face, Flower, Plant, Smile, Petal, Happy, Iris, Gesture

Eidsivas strategiske satsinger 2022–2026

Vi sa velkommen til 122 nye kolleger i 2021. Turnover inkluderer alle som sluttet uavhengig av grunn.

7,65 %

Turnover

18

Lærlinger

3

Traineer

72%

Fagorganiserte

93,7 %

Lønnsforhold kvinner/menn

21 %

Kvinneandel

Det er ingen ansatte med ufrivillige deltid i organisasjonen.  

1 165

44

Antall ansatte

Antall deltidsansatte

Dette er lavere enn i 2020, da var tallet 7,8 men fortsatt over konsernmålet på 5. Tallet inkluderer også leverandører.

*Personskader per million arbeidstimer

5,6*

H2

Dette er 0,3 prosent lavere enn i 2020, og bedre enn konsernmålet på 4 %.

3,87 %

Sykefravær

Våre medarbeidere

Eidsivakonsernet jobber for en bedriftskultur som er mangfoldig, utviklende og stimulerende for alle medarbeidere. Vi skal være et konsern som ivaretar ansatte gjennom hele yrkeskarrieren, og sørger for kompetanseutvikling og tilrettelegging i forhold til livsfase.

Gnist:
En unik mulighet til personlig utvikling
Eidsiva Energi satser på talentene gjennom utviklingsprogrammet GNIST. Programmet gjelder for medarbeidere i hele konsernet, og retter seg mot fast ansatte som ønsker å utvikle seg samt få en bredere forståelse av konsernet og forretningen.
Les mer
Lærlinger:
Engasjerte lærlinger er satsing på fremtiden
De unge er fremtidens kompetente arbeidskraft, og lærlingeordningen gir verdi både for oss og lærlingen. Derfor er vi opptatt av å være en brobygger mellom skole og arbeidsliv.
Les mer
Trainee:
Satset på nyutdannende i 23 år
Eidsiva-konsernet har lang fartstid i ordningen med Trainee Innlandet, som er Norges eldste regionale traineeordning. Siden traineeordningen startet i 1999 har vi hatt mange traineer i Eidsiva, og flere av dem er ansatt i konsernet i dag.
Les mer
Young Ones
Eidsiva
«Young Professionals» er en global bevegelse med for ung kompetanse og deres behov i arbeidslivet. Målgruppen er nyutdannede og unge ansatte i starten av sin karriere. Formålet er å kommunisere de unges behov og ideer i arbeidslivet, samt ha en felles arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling.
Les mer
Personal computer, Interior design, Human, Coat, Chair, Table, Laptop

Young Ones

Eidsiva

«Young Professionals» er en global bevegelse med for ung kompetanse og deres behov i arbeidslivet. Målgruppen er nyutdannede og unge ansatte i starten av sin karriere. Formålet er å kommunisere de unges behov og ideer i arbeidslivet, samt ha en felles arena for nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Les mer

Personal computer, Audio equipment, Arm, Chair, Gadget

Lærlinger:

Engasjerte lærlinger er satsing på fremtiden

De unge er fremtidens kompetente arbeidskraft, og lærlingeordningen gir verdi både for oss og lærlingen. Derfor er vi opptatt av å være en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

Les mer

Vision care, Flash photography, Glasses, Smile, Purple, Sleeve, Wood, Happy, Eyewear, Table

Gnist:

En unik mulighet til personlig utvikling

Eidsiva Energi satser på talentene gjennom utviklingsprogrammet GNIST. Programmet gjelder for medarbeidere i hele konsernet, og retter seg mot fast ansatte som ønsker å utvikle seg samt få en bredere forståelse av konsernet og forretningen.

Les mer

Eidsiva – arenaen for de med ambisjoner

Personal computer, Output device, Smile, Table, Furniture, Laptop, Sunglasses, Desk

Trainee:

Satset på nyutdannende i 23 år

Eidsiva-konsernet har lang fartstid i ordningen med Trainee Innlandet, som er Norges eldste regionale traineeordning. Siden traineeordningen startet i 1999 har vi hatt mange traineer i Eidsiva, og flere av dem er ansatt i konsernet i dag.

Les mer

Fornybar energi er en forutsetning for bedre klima og miljø, og effektiv infrastruktur er kritisk for et velfungerende samfunn. Vår visjon er derfor «Drivkraft for nye muligheter». Vi skal skape verdi for alle våre interessenter gjennom å tilby velfungerende infrastruktur og tjenester, samt nye, smarte og bærekraftige løsninger.


Les mer om Eidsiva i samfunnet

Eidsiva i samfunnet

Facial expression, Sports gear, Smile, Human, Sleeve, Happy, Gesture, Headgear

Eidsivas sponsorvirksomhet handler om mestring og sosialisering for små og store borgere. Det handler om glede og samhold, jubel, gleden over en nyvasket drakt – og følelsen av å høre til. Eidsiva har i dag 160 sponsoravtaler og er profilert på 36 000 drakter og instrumenter.


Les mer om vår sponsorvirksomhet

Sponser mangfold og glede

Verdt å jobbe for full fiberdekning

– Eidsiva Bredbånds infrastruktur, produkter og tjenester er avgjørende i hverdagen til alle, både i privat- og bedriftsmarkedet. Å jobbe videre med mål om full fiberdekning i Innlandet, sammen med Eidsiva Bredbånds ansatte, er derfor en svært spennende og motiverende oppgave å ta fatt på, sier ny leder for Eidsiva Bredbånd Ola Børke.


Les mer om Bredbånd

Elvia sørger for at du har strøm i kontakten

Elvia er landets største nettselskap, og sørger for at over 2 millioner nordmenn har strøm i stikkontakten. Fremtiden er elektrisk, og Elvia har en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet.

– Det er veldig motiverende å lede et selskap som har slik en viktig funksjon i samfunnet – både når det gjelder det samfunnskritiske oppdraget med å levere strøm, men som en viktig bidragsyter i å redde klima, sier Elvias ferske administrerende direktør Trond Skjellerud.


Les mer om Elvia


Eidsiva er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap, og opererer i Innlandet, Oslo og Viken. Eidsiva har tre virksomhetsområder: Nett, bredbånd og bioenergi.

Våre virksomheter